Embassa't. 16, 17, 18 i 19 de Maig 2024, Sabadell

CONDICIONS DE REGISTRE D’USUARI. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS

1. PRESTADORA

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove

CIF:G-65098303

Domicili: a Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell

E-mail de contacte: info@embassat.com

Twitter: https://twitter.com/embassat

Facebook: https://www.facebook.com/embassat 

Instagram: https://www.instagram.com/embassat 

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions regulen l’accés al teu perfil, així com l’accés a continguts i a serveis oferts per Associació Juvenil Sabadell Sona Jove per mitjà de la seva plataforma (visualització de continguts) així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris (en endavant, els “Usuaris”). No obstant, Associació Juvenil Sabadell Sona Jove es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la plataforma, així com també, les condicions requerides pel seu accés i/o utilització.

Totes les adquisicions de Serveis suscrits per mitjà de la plataforma, prèvia identificació i autenticació, per mitjà del nom d’usuari i contrasenya que fos subministrat, es consideraran vàlidament realitzades pel Client, i seran vinculants.

L’accés i utilització dels continguts i serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes, l’actualització de les quals estarà disponible a la part inferior de la web.

L’accés, navegació i ús de la plataforma comporta i suposa l’acceptació pel part de l’Usuari de les condicions.

En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeix, navegui, faci servir o participi de la mateixa, en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades a la plataforma.

Aquest document en el qual acceptes les condicions s’arxiva al nostre sistema informàtic. Tens accés durant un mes a les nostres dades i el pots imprimir i guardar al teu sistema.

3. ACCÉS I SEGURETAT

L’accés a la informació sobre els “Continguts” (incloent, sense caràcter limitatiu, qualsevol contingut audiovisual o editorial) i sobre els serveis proporcionats per Associació Juvenil Sabadell Sona Jove té caràcter gratuït, si bé l’accés i gaudir d’alguns continguts i serveis oferts tant per Associació Juvenil Sabadell Sona Jove, directament per mitjà de la plataforma, com per mitjà de tercers (en endavant, els “Serveis”), poden estar subjectes a registre, contractació prèvia i/o pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificarà en les corresponents Condicions Generals.

Queda prohibit el registre a la plataforma per part de menors d’edat, tret que contin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor a la plataforma s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

L’accés i navegació per mitjà de la plataforma no requereix registre, no obstant aper accedir a la visualització, utilització i/o contractació de determinats serveis, Associació Juvenil Sabadell Sona Jove podrà requerir l’alta prèvia a aquesta plataforma mitjançant la selecció per part de l’Usuari, d’identificador i contrasenya.

La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l’Usuari d’acord a les regles de robustesa i complexitat que s’estableixin en cada moment per part de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove. La contrasenya creada per l’Usuari tindrà una validesa temporal limitada. Si l’Usuari selecciona una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims conforme a la Política de Contrasenyes aprovada i vigent a Associació Juvenil Sabadell Sona Jove l’Usuari serà avisat d’aquest incompliment i dels condicionaments que ha de reunir aquesta contrasenya per una efectiva validesa a l’alta de l’interessat al Registre d’Usuaris de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove. No obstant, la plataforma, disposa de les funcionalitats necessàries per a que l’usuari pugui canviar la seva contrasenya quan ho consideri oportú.

La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, sense transmetre-la a cap tercer i tampoc a la pròpia entitat Associació Juvenil Sabadell Sona Jove. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custodia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenyes que hagin seleccionat com Usuaris registrats de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita de la plataforma per a qualsevol tercer il·legítim, que faci servir a tal efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

En virtud del punt anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma inmediata als gestors de la plataforma en referència a qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, perdúa o l’accés no autoritzat als mateixos, amb l’objectiu de procedir a la seva inmediata cancel·lació.

Mentre no es comuniquin aquests fets, Associació Juvenil Sabadell Sona Jove quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat que pugués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. ÚS DEL WEB I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari es compromet a fer servir la plataforma de conformitat amb la llei i amb les Condicions Generals. L’Usuari s’obliga a si mateix a abstenir-se de fer servir la plataforma amb objectius il·lícits o contraris a allò establert a les Condicions Generals. Al fer servir els Serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, per mitjà dels serveis proporcionats per Associació Juvenil Sabadell Sona Jove qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

La present plataforma es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial, En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari per la plataforma o la utilització, adquisició i/o contractació de Serveis de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove. L’usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del Servei i els Continguts d’acord amb les Condicions Generals. L’Usuari (i el Client, en els termes definits en les Condicions Generals) es compromet a no infringir els drets de propietat intel·lectual de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove o de qualsevol tercer amb el que aquesta contracti o les obres audiovisuals del qual estiguin sent explotades a la plataforma. Tanmateix, l’Usuari (i, en el seu cas, el Client) es comprometen a no eludir les mesures tecnològiques de protecció utilitzades per Associació Juvenil Sabadell Sona Jove al Servei i a la plataforma, les quals es compromet a respectar en tot moment.

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove disposa d’un sistema de detecció d’ús d’streaming per dispositiu. Qualsevol acció que vulneri els usos i sigui detectada comporta les responsabilitats penals, civils o administratives pertinents.

Les referències a noms i marques comercials o enregistrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús, sense el consentiment, exprés i per escrit de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació prèvia, expressa i per escrit, l’accés o ús de la plataforma i/o dels seus Continguts i/o Serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els Continguts i/o Serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels Continguts i/o Serveis inclosos a la plataforma, per propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove es troba compromesa amb el respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial dels titulars de drets derivats dels Continguts. Així, si, durant la utilització de la plataforma o durant l’ús dels Serveis, l’Usuari considera que s’està portant a terme una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial o de tercers, us preguem que es posi en coneixement de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove aquest tipus de situació enviant un correu a info@embassat.com

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove es reserva el dret d’excluir a l’Usuari del servei actiu, sense previ avís, en cas que porti a terme alguna de les activitats anteriors contràries a la llei i, en conseqüència, a exercitar les accions legals que consideri oportunes.

5. RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL SERVEI

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove manté tots els esforços possibles per a garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels Serveis o de la informació que es presti per mitjà de la plataforma. No obstant, Associació Juvenil Sabadell Sona Jove, en ocasions, pot no garantir en tot moment els aspectes citats amb anterioritat, de la qual cosa no es farà responsable.

No obstant això, Associació Juvenil Sabadell Sona Jove, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dintre de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la plataforma i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components danyins pels Usuaris.

6. TERMINACIÓ DE LA RELACIÓ

La relació jurídica derivada del registre com a Client de la plataforma té una durada indefinida. Qualsevol de les parts pot donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit, sense perjudici de les obligacions contretes anteriorment entre l’Usuari / Client i Associació Juvenil Sabadell Sona Jove.

El client podrà exercitar unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

En qualsevol cas, un cop efectuada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant protegida la facultat del prestador de no admetre dit registre en els casos concrets especificats a la clàusula denominada “UTILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA”, situada en aquestes condicions d’ús, o en cas de conflicte o controversia suscitat entre les parts, que es trobi per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l’usuari i/o perjudici al prestador, als seu col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

7. DRETS DELS CONSUMIDORS

En cas de dubte o consulta, disposem de fulls de reclamació.

Pots obtenir informació de serveis de consum a: http://consum.gencat.cat/es/inici/index.html

Aquesta entitat té un política activa de resolució de conflictes. Informem que segons l’Art. 40 de la Llei 7/2017 es facilita l’accés a la plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers

No obstant, decidirem, en cada cas, si ens adherim o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i han de resoldre’s fora d’aquests àmbits, per la qual cosa aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació feu servir el nostres sistema d’atenció al client.

Gràcies per vostra comprensió.