Embassa't. 16, 17, 18 i 19 de Maig 2024, Sabadell

AVIS LEGAL – TERMES I CONDICIONS

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de www.embassat.com , titularitat de la societat Associació Juvenil Sabadell Sona Jove, amb domicili social al Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell i amb CIF G-65098303. Correu electrònic de contacte info@embassat.com. Constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita al Registre Mercantil

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove

Twitter: https://twitter.com/embassat

Facebook: https://www.facebook.com/embassat 

Instagram: https://www.instagram.com/embassat 

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Les presents Condicions Generals (“Condicions Generals”) regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini “embassat.com” (el “Lloc Web”).

2.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les Condicions Generals que Associació Juvenil Sabadell Sona Jove tingui publicades a cada moment en el qual s’accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals.

En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, faci servir o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. Associació Juvenil Sabadell Sona Jove és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge dels continguts disponibles a través del mateix.

3.2. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, fer servir, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització expressa i per escrit de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove o, en el seu cas, del titular dels drets a qui correspongui.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

4.1. Si per a la utilització i/o contractació d’un servei al Lloc Web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà el responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.

En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol dels identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per Associació Juvenil Sabadell Sona Jove, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a tal efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

4.2. En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors del Lloc Web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robament, pèrdua o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

MESURES DE SEGURETAT

5.1. Associació Juvenil Sabadell Sona Jove ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb l’establert per la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents al sector, amb la finalitat de garantir al màxim la seguretat i la confidencialitat de les comunicacions.

ENLLAÇOS

Enllaços a altres Llocs Web:

6.1. Al Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. Associació Juvenil Sabadell Sona Jove no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs webs als quals s’estableixen enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, Associació Juvenil Sabadell Sona Jove no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des del Lloc Web, en concret a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

6.2. Enllaços a altres llocs web amb destí al Lloc Web:

6.2.1. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web dessitgés establir algún tipus d’enllaç amb destí al Lloc Web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

L’enllaç només es dirigirà a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, en cap cas estaran permesos els deep-links.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, per mitjà d’un clic, a la mateixa direcció URL de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, excepte que Associació Juvenil Sabadell Sona Jove ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure-ho com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que Associació Juvenil Sabadell Sona Jove ha autoritzat l’enllaç, excepte que Associació Juvenil Sabadell Sona Jove ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

Associació Juvenil Sabadell Sona Jove no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

6.2.2. Associació Juvenil Sabadell Sona Jove no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destí al Lloc Web. Associació Juvenil Sabadell Sona Joveno assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destí al Lloc Web, en concret a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

6.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web:

6.3.1.Associació Juvenil Sabadell Sona Jove no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina o sobre els quals Associació Juvenil Sabadell Sona Jove  únicament actuï com a mer cabal publicitari.

JURISDICCIÓ 

Les relacions establertes entre Associació Juvenil Sabadell Sona Jove i l’Usuari es regiran pel disposat a la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.

COMUNICACIONS EMAILING

La informació transmesa en aquest correu és confidencial i el seu ús només està permès al seu destinatari. Si l’ha rebut per error, si us plau, contesti’l i elimini la comunicació. De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 de Protecció de Dades i drets digitals l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de l’empresa emisora d’aquest correu amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblidament, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades al domicili social situat al Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell. o responent al correu emisor. Donarem resposta a qualsevol petició.