Embassat.

TERMES I CONDICIONS DE LA COMPRA DE TIQUETS: 

(Adaptació dels termes generals a la situació marcada pel Covid-19)

ACCÉS AL RECINTE: 

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.

Just abans d’entrar, al punt de verificació, l’Organització posarà a disposició del públic un dispositiu per facilitat el compliment de les mesures higièniques. Serà obligatòria la desinfecció mitjançant gel hidroalcohòlic i la presa de temperatura per a tots els assistents. Si la temperatura es igual o superior a 37,5º no es podrà entrar al recinte.

L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment. Tanmateix, l’exercici d’aquest no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A partir de les 23:00 no es podrà entrar al recinte si aquell mateix dia ja s’ha validat l’entrada.

L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte pot variar segons la normativa vigent en el moment de realitzar el festival. De la mateixa manera, en  tots els espais serà necessari mantenir la distància de seguretat marcada i vigent segons la normativa per al Covid-19. L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat requerides en cas que apliqui.

En cas de limitació de l’aforament del recinte a instància o recomanació de les institucions sanitàries, o altres organismes com a mesura respecte al Covid-19, l’Organització informarà com més aviat possible i retornarà, en el termini de 14 dies, l’import íntegre abonat. 

Un cop adquirida l’entrada, només es podrà tramitar la devolució en cas de cancel·lació o canvi de dates del festival. Tot i que, es pot exercir el dret al desistiment durant 14 dies després de la compra de l’entrada. En cas de tramitar la devolució de l’entrada, la devolució serà del cost de l’entrada i les despeses de gestió. En cap cas inclourà l’import de l’hotel, vols, etc.  

En cas de cancel·lació o canvi de dates de l’esdeveniment, el comprador podrà sol·licitar l’abonament en un termini no superior a 30 dies des de la comunicació pública del fet. Es considerarà motiu de cancel·lació la suspensió de més del 50% del programa. La suspensió es donarà per impossibilitat d’assistència de l’artista o artistes concertats per l’Organització. No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del concert per causes de força major no imputables a l’Organització.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials i tampoc no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de la mateixa. 

El portador/a de l’entrada accepta que podrà aparèixer en imatges preses dins del recinte per a la seva posterior difusió informativa o promocional. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. 

L’Organització es reserva el dret de modificar algun dels punts anteriors en benefici de l’usuari per qüestions ètiques i de satisfacció. 

El portador/a de l’entrada accepta i és coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepta les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament   de   l’activitat . Així mateix, entén que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.  Accepta les mesures de prevenció general i actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.   Que informarà a l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut compatible amb la simptomatologia Covid-19 així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

En cas de venir amb un menor de 4 anys, s’haurà d’entregar la Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19.  

D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, del 11 de julio, de Serveis de la Sociedad de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), l’entitat organitzadora és Associació Juvenil Sabadell Sona Jove amb localització al Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell amb CIF G65098303.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a:  ticketing@embassat.com